หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
 
ประกันภัยโรคมะเร็ง (CANCER INSURANCE)
อาคเนย์ประกันภัย - ประกันภัยโรคมะเร็ง (CANCER INSURANCE)


สิทธิพิเศษ
1. จ่ายเบี้ยประกันในอัตราคงที่โดยไม่มีการปรับเบี้ยเพิ่มตามอายุ (ตามเบี้ยประกันภัยของปีแรกที่เริ่มคุ้มครอง)
2. เพิ่มความคุ้มครองพิเศษโรคมะเร็งผิวหนังอีก 20% ของทุนประกัน
หากตรวจพบมะเร็งผิวหนัง ความคุ้มครองสำหรับโรคมะเร็งจะได้รับการต่อายุตามปกติ
3. คุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติจนถึงอายุ 65 ปี
4. ไม่มีการตรวจสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 10-54 ปี (อายุ 55-64 ปี สำหรับต่อายุ)
2. สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี, โรคเอดส์, ปอดอักเสบเรื้อรัง, ตับแข็ง, ตับอักเสบ, ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง, ปากมดลูก, ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง
3. ไม่สูบบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง
4. ไม่มีญาติ (พ่อ แม่ พี่น้อง) ที่เป็นมะเร็งภาวะพันธุกรรม

สินมั่นคงประกันภัย - ประกันภัยโรคมะเร็ง
LMG ประกันภัย - แบบประกันอุ่นใจ (CANCER INSURANCE)


LMG ประกันภัย - แบบประกันคุ้มค่า (CANCER INSURANCE)


LMG ประกันภัย - แบบประกันครอบคลุม (CANCER INSURANCE)


หมายเหตุ
1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-59 ปี (ต่ออายุถึง 64 ปี บริบูรณ์)
2. เบี้ยประกันจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
3. ผู้เอาประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกัน
4. ระยะเวลารอคอย (หลังจากรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก) สำหรับการปรากฎหรือทราบอาการของโรคมเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน

วิริยะประกันภัย - ประกันภัยโรคมะเร็ง (CANCER GUARD)


หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันเท่ากันทุกอายุ ทุกชั้นอาชีพ ชาย-หญิง
2. ผู้สมัครอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่อายุกรรมธรรม์ได้ถึงอายุ 65 ปี
3. บุตรผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยในโครงการนี้ สามารถนำไปหักลดหย่อยภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท
4. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวม อากร 0.4% และ VAT 7% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง
1. โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
2. การปรากฎหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
3. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสและเนื้องอกร้ายแรง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวก