หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
 
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย เป็นความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน แลมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นคือการประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามประเภทที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์ โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยมีความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นตามแบบที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก
ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึงบุคคลภายนอกที่อยู่นอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
  • ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
  • คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่นั้น

สำหรับจำนวนเงินคุ้มครองในส่วนของความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยนี้จะคุ้มครองเฉพาะจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

แต่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
  • ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
  • เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
  • ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์
3. รถยนต์สูญหาย
ความสูญหายในที่นี้จะรวมถึงความสูญหายทั้งคัน (ลท.เดิม) สูญหายแต่บางส่วน(ลอ.เดิม) และไม่ว่าจะสูญหายจากลักทรัพย์ของลูกจ้าง หรือบุคคลใดเป็นผู้ลักทรัพย์ก็ตาม ก็จะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ทั้งสิ้น จะไม่มีการแยกซื้อภัยที่ได้รับความคุ้มครองเป็นความสูญหายทั้งคัน, สูญหายบางส่วน สูญหายจากการลักทรัพย์ ดังเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป สำหรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้ หรือสูญหายไป
4. รถยนต์ไฟไหม้
ไฟไหม้ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม
5. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์
ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์นี้ จะไม่มีการแยกซื้อ หรือไม่ซื้อภัยหนึ่งภัยใดดังเช่นแต่ก่อน ดังนั้นความเสียหายต่อรถยนต์ไม่ว่าจะเกิดจากภัยที่เดิมเรียกว่า การชน จลาจล หรือภัยอื่นใดก็ตาม ก็จะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ (เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดไฟไหม้)โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์

ในกรณีที่เป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่แล้ว หากรถยนต์คันดังกล่าวไปเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือมีการชนเกิดขึ้น ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายในขณะที่มีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่แล้ว บริษัทก็ยังคงผูกพันต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง เป็นจำนวน 6,000 บาท เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

การเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด ทางเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลรถยนต์มากที่สุด และต้องคำนวณจากประวัติการขับขี่ด้วยเพื่อความถูกต้อง การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยได้ในภายหลัง

วิธีการเช็คเบี้ยประกันชั้น 1
  • เช็คเบี้ยประกันโดยทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (02) 940-7048 หรือ (085) 484-2882
  • เช็คเบี้ยประกันโดยแฟกซ์หน้าตารางกรมธรรม์หน้าตารางกรมธรรม์เดิมของท่านมาที่ (02) 940-7048
  • เช็คเบี้ยประกันโดยการสแกนหน้าตารางกรมธรรม์เดิมและส่งมาที่ E-MAIL : A8INSURE@GMAIL.COM

ทิพยประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 "โปรโมชั่น ECO ONE PRICE ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก"
สำหรับรถยนต์ CHEVROLET SONIC / HONDA BRIO, CITY, JAZZ / MITSUBISHI MIRAGE, ATTARGE / NISSAN ALMERA, MARCH / SUZUKI SWIFT / TOYOTA AVANZA, VIOS, YARIS ยกเว้นยี่ห้อ Mazda และ Ford ทุกรุ่น


ทิพยประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 "โปรโมชั่น SMART ONE PRICE ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก"
สำหรับรถยนต์กลุ่ม 3 และ 4 ยกเว้นยี่ห้อ Mazda และ Ford ทุกรุ่น
รถยนต์กลุ่ม 3 CHEVROLET AVEO, CAPTIVA, TRAILBLAZER / HONDA ACCORD, CIVIC, CR-V, FREED, STREAM / ISUZU D-MAX, MU-7 / MITSUBISHI PAJERO SPORT, SPACE WAGON / NISSAN TEANA / TOYOTA CAMRY, INNOVA, PRIUS
รถยนต์กลุ่ม 4 CHEVROLET CRUZE / NISSAN TIDA, SYLPHY, PULSA / TOYOTA ALTIS, FORTUNER, VIGO


เงื่อนไข
1. อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือใช้เช่า
2. อายุรถ 1-3 ปี ทั้งซ่อมห้างและซ่อมอู่
3. กำหนดทุนประกันขั้นต่ำ 90% ของราคาตลาด และตามราคารถ ยี่ห้อ และรุ่นนั้นๆ
4. ต้องตรวจสภาพก่อนพิจารณารับประกันภัย
5. กรณีมีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ต้องแจ้งราคาให้ทราบเพื่อเพิ่มทุนประกันดังกล่าว

สินมั่นคงประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 "ซ่อมห้าง อายุรถ 1-5 ปี / ซ่อมอู่ อายุรถ 1-5 ปี"
สำหรับ รถกระบะ 4 ประตู (รหัส110) และ รถกะบะมีแค็ปจดบุคคล (รหัส 210)


เงื่อนไข
1. รับรถกะบะ 4 ประตู (รหัส 110 ) และรถกะบะมีแค็ปจดส่วนบุคคล (รหัสรถ 210) ไม่รวมรถกระบะตอนเดียว/กระบะจดนิติบุคคล/รถต่อเติมตู้
2. อายุรถ 1-5 ปี ทั้งซ่อมห้างและซ่อมอู่
3. ทุนประกันเริ่ม 300,000 – 1,000,000 บาท (โดยคำนวณที่ 80% จากราคาที่ซื้อขายรถในปัจจุบัน)
4. ไม่มีส่วนลดกลุ่ม และส่วนลด Promotion (ส่วนลดแรกเข้า และไม่มีส่วนลดประวัติดีจากการโอนย้ายประกันภัยอื่น)
5. ไม่สามารถระบุชื่อได้
6. ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ รวมถึงการขอซื้อค่าเสียหายส่วนแรก
7. ตรวจสภาพรถทุกคัน (กรณีขาดต่อประกัน)

สินมั่นคงประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 "ซ่อมห้าง อายุรถ 1-5 ปี / ซ่อมอู่ อายุรถ 1-6 ปี"
สำหรับ รถเก๋งส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส110)
สำหรับรถยนต์ MITUSBISHI PAJERO / MAZDA CX-5, MAZDA CX-3, FORD EVEREST, NISSAN X-TRAIL, NISSAN JUKE


เงื่อนไข
1. รับรประกันรถเก๋งส่วนบุคคล ไม่รับจ้างหรือให้เช่า
2. ซ่อมห้างอายุรถ 1-5 ปี และซ่อมอู่อายุรถ 1-6 ปี
3. ไม่มีส่วนลดกลุ่ม และส่วนลด Promotion (ส่วนลดแรกเข้า และไม่มีส่วนลดประวัติดีจากการโอนย้ายประกันภัยอื่น)
4. ไม่สามารถระบุชื่อได้
5. อัตราเบี้ยราคาเดียวตลอดอายุสัญญาการต่ออายุประกันไม่เกิน 5 ปี
6. อัตราเบี้ยดังกล่าว ยังไม่รวม พรบ.

สินมั่นคงประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 "ซ่อมห้าง อายุรถ 1-5 ปี / ซ่อมอู่ อายุรถ 1-6 ปี"
สำหรับ รถกระบะ 4 ประตู (รหัส110) และ รถกะบะมีแค็ปจดบุคคล (รหัส 210)
สำหรับรถยนต์ ISUZU MU-X, MU-7 / MITUSBISHI PAJERO / HONDA CR-V, HR-V / CHEVROLET CAPTIVA, TRAILBLAZER / TOYOTA FORTUNER


เงื่อนไข
1. รับรถกะบะ 4 ประตู (รหัส 110 ) และรถกะบะมีแค็ปจดส่วนบุคคล (รหัสรถ 210)
2. ซ่อมห้างอายุรถ 1-5 ปี และซ่อมอู่อายุรถ 1-6 ปี
3. ไม่มีส่วนลดกลุ่ม และส่วนลด Promotion (ส่วนลดแรกเข้า และไม่มีส่วนลดประวัติดีจากการโอนย้ายประกันภัยอื่น)
4. ไม่สามารถระบุชื่อได้
5. อัตราเบี้ยราคาเดียวตลอดอายุสัญญาการต่ออายุประกันไม่เกิน 5 ปี
6. อัตราเบี้ยดังกล่าว ยังไม่รวม พรบ.

สินมั่นคงประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 "ซ่อมอู่ อายุรถ 1-10 ปี"
สำหรับ รถกระบะตอนเดียวจดบุคคล / นิติบุคคล (น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน) รหัส 320


เงื่อนไข
1. รับรถกะบะตอนเดียวจุดบุคคลและนิติบุคคล (ยกเว้นที่ต่อเติมตู้, ตู้เย็น ทั้งหมด ไม่เข้าเงื่อนไข)
2. รับประกันอายุรถ 1-10 ปี ราคาเบี้ยประกันตามช่วงทุนประกัน
3. ไม่มีส่วนลดกลุ่ม และไม่สามารถระบุชื่อได้
4. ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้
5. อัตราเบี้ยดังกล่าว ยังไม่รวม พรบ.

LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ 1 "ซ่อมอู่ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก" อายุรถ 2-9 ปี
สำหรับรถยนต์ SUV, รถเก๋งกลุ่ม 3 – GROUP 3 (Sedan), รถกระบะ 4 ประตู – PICK UP (4 Doors)


เงื่อนไข
1. ทุนประกันภัยประเภท 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของราคาตลาด
2. อัตราเบี้ยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่นำไปใช้กับรถรับจ้างหรือให้เช่า
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้แล้ว

LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ 1 "ซ่อมห้าง ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก" อายุรถ 2-5 ปี
สำหรับรถยนต์ SUV, รถเก๋งกลุ่ม 3 – GROUP 3 (Sedan), รถกระบะ 4 ประตู – PICK UP (4 Doors)


เงื่อนไข
1. ทุนประกันภัยประเภท 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของราคาตลาด
2. อัตราเบี้ยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่นำไปใช้กับรถรับจ้างหรือให้เช่า
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้แล้ว

LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ 1 อายุรถ 1-5 ปี "ซ่อมห้าง ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก"
สำหรับรถยนต์ TOYOTA ALPHARD, VELLFIRE และ VOLKSWAGEN CARAVELLE


เงื่อนไข
1. ทุนประกันภัยประเภท 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของราคาตลาด
2. อัตราเบี้ยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่นำไปใช้กับรถรับจ้างหรือให้เช่า
3. อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์อายุ 1-5 ปี
4. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้รวมบริการเสริม LMG ROADSIDE SERVICE

LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ 1 อายุรถ 2-7 ปี "ซ่อมอู่ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก"
สำหรับรถยนต์ CITY CARS CHEVROLET SPIN / FORD FIESTA / HONDA CITY, JAZZ / MAZDA 2 / MG 3,5 / NISSAN TIDA, ALMERA / TOYOTA AVANZA, VIOS, YARIS


เงื่อนไข
1. ทุนประกันภัยประเภท 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของราคาตลาด
2. อัตราเบี้ยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่นำไปใช้กับรถรับจ้างหรือให้เช่า
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้แล้ว

LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ 1 อายุรถ 2-5 ปี "ซ่อมห้าง ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก"
สำหรับรถยนต์ CITY CARS CHEVROLET SPIN / FORD FIESTA / HONDA CITY, JAZZ / MAZDA 2 / MG 3,5 / NISSAN TIDA, ALMERA / TOYOTA AVANZA, VIOS, YARIS


เงื่อนไข
1. ทุนประกันภัยประเภท 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของราคาตลาด
2. อัตราเบี้ยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่นำไปใช้กับรถรับจ้างหรือให้เช่า
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้แล้ว

LMG ประกันภัย - ประกันภัยรถยนต์ 1 อายุรถ 1-3 ปี "ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก"
สำหรับรถยนต์ PREMIUM CARS AUDI / LAND ROVER / LEXUS / MERCEDES BENZ / MINI / VOLKSWAGEN / VOLVO

ความคุ้มครอง


AUDI A4 1.8iTC, A5, A6 2.0iT, Q5, A6 3.0DTi Quattro


LAND ROVER DEFENDER, FREELANDER 2, RANGE ROVER EVOQUE


LEXUS IS250, GS300, RX270, RX350


MERCEDES BENZ E200, E250, E250 CGI1.8 Ti(Navi), E300, ML300 CDI, R300 CDI, VITO


MINI COOPER, COOPER S


VOLKSWAGEN GOLF, PASSAT, SCIROCCO, TIGUAN


VOLVO C30, S60, S80, XC30, XC90


เงื่อนไข
1. ทุนประกันภัยประเภท 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 80 % ของราคาตลาด
2. อัตราเบี้ยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่นำไปใช้กับรถรับจ้างหรือให้เช่า
3. อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์อายุ 1-3 ปี
4. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้รวมบริการเสริม LMG ROADSIDE SERVICE PREMIUM