หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
 
ประกันสุขภาพ (HEALTH INSURANCE)
LMG ประกันภัย / ประกันสุขภาพ - UNIVERSAL
LMG ประกันภัย / ประกันสุขภาพ - ELITE
สินมั่นคงประกันภัย / ประกันสุขภาพ - OPD SUPER CARE
สินมั่นคงประกันภัย / ประกันสุขภาพ - ตามฟิต
บูพา (BUPA) / ประกันสุขภาพ - CRYSTAL PLAN
บูพา (BUPA) / ประกันสุขภาพ - PLATINUM PLAN
บูพา (BUPA) / ประกันสุขภาพ - PERSONAL CARE
บูพา (BUPA) / ประกันสุขภาพ - BEYOND PERSONAL CARE

ประกันสุขภาพคือการประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้น จะมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วย จากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ตาม คำว่า"สุขภาพ" ในการประกันสุขภาพนั้นจะครอบคลุมถึง "การเจ็บป่วย" จากโรคภัย และ "บาดเจ็บ" จากอุบัติเหตุ

คำนิยามความคุ้มครองต่างๆ
ความคุ้มครองที่จะได้รับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ หรือป่วยไข้ ดังนี้
 • ผู้ป่วยใน (IPD) (รวมหมวดที่ 1 ถึง หมวดที่ 3) หมายถึง ผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 12 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือกว่านั้น ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน และต้องเสียค่าห้องและค่าอาหารประจำวันในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าห้องและค่าอาหาร (หมวดที่ 1 ข้อ 1.1) หมายถึง ค่าห้องและค่าอาหารขณะที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (หมวดที่ 1 ข้อ 1.2) หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลต่างๆที่เกิดขึ้นขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ค่าบริการในการใช้ห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ การให้โลหิต ค่าบริการแพทย์สำหรับการ วางยาสลบ รวมทั้งการวางยาสลบ กายภาพบำบัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษเมื่อไม่มีการผ่าตัด แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของประโยชน์สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้แต่ละครั้ง
 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)(หมวดที่ 1 ข้อ 1.3) เพื่อการบริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือการผ่าตัด ฉุกเฉินในโรงพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด (หมวดที่ 2 การรักษาโดยการผ่าตัด) หมายถึง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ เมื่อมีการผ่าตัด ถ้าระบุว่าเป็นตามตาราง ก็ให้คิดเปอร์เซ็นต์ตารางค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (หมวดที่ 3 การดูแลโดยแพทย์) หมายถึง ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ดูแลเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
 • ผู้ป่วยนอก (OPD) (หมวดที่ 4) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือผู้ที่รับการศัลยกรรมผ่าตัดเล็ก ( Minor surgery) โดยไม่เป็น ผู้ป่วยในตามคำนิยามข้างต้น

ข้อยกเว้นทั่วไป กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
 • การพักรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรืออนามัย หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉย ๆ เช่น อาการ อ่อนเพลีย ภาวะกังวลใจ หรือการตรวจสุขภาพ หรือการฉีดวัคซีน หรือการเข้าพักรักษาเพื่อทำกายภาพบำบัด
 • การบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่นการใช้วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
 • การรักษาพยาบาลอันมีสาเหตุ การรักษาโรคประสาท หรือวิกลจริต การติดสุราเรื้อรัง การติดยาเสพติด กามโรค เอดส์ โรคทางพันธุกรรม หรือความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือการป่วยเจ็บอันเนื่องจากโรคดังกล่าว
 • การทำหมันเพศหนึ่งเพศใด การรักษาการมีบุตรยาก การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ การขลิบปลายอวัยวะเพศ การรักษาเกี่ยวกับสมรรถภาพ ทางเพศ
 • การเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์
 • วัคซีนป้องกันโรคทุกชนิดที่ ยกเว้น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบาดทะยัก
 • การบริการเกี่ยวกับการมีครรภ์ รวมทั้งการคลอดบุตร การแท้งบุตร การบริการเกี่ยวกับการรักษาฟัน การทำฟัน การตรวจสายตา แว่นตา เครื่องช่วยให้ได้ยิน หรือเครื่องช่วยค้ำต่างๆ
 • โรคเรื้อรังทุกชนิดที่เป็นมาก่อนขอเอาประกันภัย และยังมิได้ทำการรักษาให้หายขาด อาทิเช่น ไซนัส ริดสีดวงทวาร ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืด ภูมิแพ้ พังผืดในมดลูก โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น
 • การเปลี่ยนอวัยวะหรืออวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ไตเทียม หรือ เครื่องกระตุ้นหัวใจ โรคผิวหนังประเภทสิว ฝ้า การรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมความงาม รวมถึงการเจ็บป่วยอันมีผลมาจากการกระทำเพื่อความสวยงาม
 • การรักษาพยาบาลการบาดเจ็บหรือป่วยไข้อันเกิดขึ้นเพื่อหวังสินจ้าง หรือผลกำไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
 • โรคที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นโรคยกเว้นความคุ้มครอง
หมายเหตุ : ข้อยกเว้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ค่ารักษาพยาบาล)
เมื่อสมาชิกผู้เอาประกันเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งในฐานะผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
 • กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในโครงการ (โรงพยาบาลที่มีรายชื่อแนบ)
  สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ยกเว้นส่วนเกินสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งสมาชิกจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นเอง
 • กรณีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกโครงการ
  1. สมาชิกผู้ถือบัตรหรือตัวแทนบุคคลดังกล่าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บหรือปวยไข้โดยทันที หรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ เมื่อเข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  2. สมาชิกผู้ถือบัตรหรือตัวแทนบุคคลดังกล่าว จะต้องส่งหลักฐานอันชัดแจ้ง แสดงถึงการเข้ารับการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาลนั้น

หลักฐานที่ต้องส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายสินไหมมีดังนี้
 • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุการวินิจัยโรค
 • ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลที่แยกรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล บริษัทฯ จะจัดส่งเงินค่าสินไหมทดแทนไปยังท่าน ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับเรื่องหรือเอกสารครบ

ผู้ตัดสินใจที่จะซื้อประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ รายบุคคล ให้ปฏิบัติดังนี้
 • กรอกใบคำขอให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีเด็กจะต้องให้รูปถ่าย
 • เลือกแผนประกันที่ต้องการ (การนับอายุปัดเศษ 6 เดือนขึ้นไปเป็นปี เช่น อายุ 25 ปี 6 เดือน นับเป็น 26 ปี อายุ 25 ปี 3 เดือน นับเป็น 25 ปี
 • จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมเบี้ยประกัน