หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
 
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (GOLFER’S INDEMNITY INSURANCE)
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ คือการให้ความคุ้มครองสำหรับบุคคลภายนอก สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงความคุ้มครองที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เล่น

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหาย ต่อร่างกายของบุคคลภายนอก และคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล
2. อุบัติเหตุต่อผู้เอาประกันภัย คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และรักษาพยาบาล
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ อันไม่อาจคาดหมายใดๆ หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
4. รางวัลพิเศษ โฮล อิน วัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล อิน วัน ได้สำเร็จในการแข่งขัน

ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง
1. กรมธรรม์ไม่มีผลคุ้มครองสำหรับเอาประกันภัยที่เป็นนักกอล์ฟมืออาชีพ
2. ความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอันเกิดจากการสึกหรอ
3. การสูญหายหรือเสียหาย ต่อลูกกอล์ฟขณะการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ
4. ทรัพย์สินอื่นๆ ใด ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวเป็นเจ้าของครอบครอง ควบคุม หรือดูแล
5. ภัยสงคราม

วิริยะประกันภัย - ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ