หน้าแรก นานาสาระ สมัครสมาชิก วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อเรา
 
ประกันภัยรถยนต์
พรบ. รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ชำระภาษี / ต่อทะเบียนรถยนต์
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 3+ ประกันรถมอเตอร์ไซค์หาย
บริการอื่นๆ
ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี
HOTLINE :
(081) 567-0709
(085) 484-2882
ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องประกัน
 
ประกันภัยการเดินทาง (TRAVEL INSURANCE)
การประกันภัยการเดินทาง เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้น ภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 - วันที่ 14 สิงหาคม 2553 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป – กลับ กรุงเทพ-อเมริกา เป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทดังนี้
  • การเสียชีวิต 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การสูญเสียมือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 2 ข้าง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษา พยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การแท้งลูก
4. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
6. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น
8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

การคุ้มครองความเสียหายอื่น ๆ นอกเหนืออุบัติเหตุในการเดินทาง
ในปัจจุบัน บริษัทประกันภัยหลายบริษัทได้มีการคิดค้นและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยการเดินทางใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อความสะดวกโดยให้ผู้เอาประกันภัยมีทางเลือกและได้รับความคุ้มครองมากขึ้น จากกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อาทิเช่น
1. การสูญเสียและความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
2. การยกเลิก การหยุดชะงักการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้า ความล่าช้าของเที่ยวบิน
3. การสูญเสียเงินส่วนตัว การสูญเสียเอกสารเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
5. การส่งศพหรือกระดูกหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
6. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น

LMG ประกันภัย - ประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศ (SAFE TRAVEL)


เช็คเบี้ยประกันการเดินทาง

วิธีการเรียกร้องค่าชดเชย
  • การเรียกร้องค่าชดเชยจะต้องส่งมาให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง
  • หลักฐานการเรียกร้องประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับรองแพทย์, รวมถึงบันทึกประจำวันจากตำรวจ, สายการบิน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  • สำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาล, การสูญหายและเสียหายของกระเป่าเดินทาง รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวภายใน, การสูญหายของเงินสด หรือเช็คเดินทาง จะมีค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท

ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ / บริษัทชาร์ทิสประกันภัย
  • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่ศึกษาและเดินทางอยู่ในต่างประเทศ
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนาน 90 วัน ในระหว่างมาเยี่ยมบ้าน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง
  • คุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อ 1 กรมธรรม์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนี่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5 ล้านบาท/บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เอาประกันขณะอยู่ต่างประเทศ
รายละเอียดและเบี้ยประกัน